محمد حسین اخوان طبسی

  •  ایمیل: mhat.isu@gmail.com

تحصیلات ۱۳87- ۱392 کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع).
1392-1394 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع).
1394 تاکنون دکتری روزانه علوم قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس.
1. همکاری علمی در نگارش مجموعه‌ی چهارجلدی «پژوهشی در اسناد نهج البلاغه» به سرپرستی دکتر احمد پاکتچی .
2. همکاری علمی در نگارش مجموعه «آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی» (حیطه‌های تاریخی، فرهنگی، نقش‌گرا، شناختی و ...)، به عنوان ویراستار علمی و محتوایی اثر، به سفارش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396.
3. همکاری علمی در نگارش طرح «روش شناسی مطالعه مفردات قرآن کریم» در قالب 3 جلد کتاب. و طرح نگارش «درسنامه مفردات قرآن کریم» برای مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن.
1. چاپ مقاله علمی‌ـ‌پژوهشی با عنوان «ریشه‌شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن کریم؛ مطالعه موردی ریشه «قسط»»، دو فصلنامه پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، شماره 8، بهار و تابستان 1395.
2. چاپ مقاله علمی-پژوهشی با عنوان «صورت‌بندی مفهوم عدالت در قرآن کریم بر مبنای معناشناسی واژه قسط»، دوفصلنامه پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، شماره 13، پاییز و زمستان 1397. .
3. مقاله زیر چاپ «کاربست دستور تطبیقی زبان‌های سامی در بازخوانی ریشه سبّح».
4. مقاله زیر چاپ«ریشه شناسی مفهوم قرآنی «سخّر»».
1. کمک استاد دکتر احمد پاکتچی برای درس «معناشناسی قرآن کریم»، درس کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن، دانشگاه امام صادق ع.
2. تدریس درس مفردات قرآن کریم با رویکرد ریشه‌شناسی، دانشگاه امام صادق (ع).
3. برگزاری کارگاه آموزشی «ریشه‌شناسی مفردات قرآن کریم در زبان‌های سامی» به مدت 12 ساعت در روزهای 23 و 30 آبان ماه 1397.
4. سرگروه مباحثه درس تدبر و تفسیر در قرآن کریم.
1. ارائه مقاله در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با عنوان «کاربرد روش معناشناسی در علوم انسانی قرآن-بنیان؛ مطالعه موردی مفهوم «قسط» در قرآن کریم» در تاریخ 2 آبان 1396.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف