نجمه کاظمی

r.kazemi502@gmail.com
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی، (عنوان پایانامه: تحلیل مضمونی فیلم نامه مریم مقدس با آموزه های قرآن و روایت).
کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.
دکتری الهیات(علوم قرآن حدیث) دانشگاه الزهرا
• همکار اصلی طرح پژوهشی تدوین فیلمنامه قرآنی، بنیاد ملی نخبگان • همکار اصلی طرح پژوهشی استخراج شبکه مفاهیم و الگوی تغییرات فرهنگی و ارتباطی در قرآن کریم، بنیاد ملی نخبگان • همکار اصلی طرح پژوهشی استخراج مولفه های انسان علوی باتاکید بر نهج البلاغه، بنیاد نهج البلاغه اصفهان. • همکار اصلی طرح پژوهشی امنیت دفاعی از منظر سبک زندگی اسلامی، دانشگاه بقیه الله • همکار اصلی طرح پژوهشی تدوین دانشنامه قرآنی، سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور • همکار پژوهشی مروری بر پژوهش های قرآن و سلامت، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی • همکار طرح پژوهشی "آسیب شناسی روخوانی و روانخوانی قرآن در مدارس ابتدایی". وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. • همکار طرح پژوهشی "بررسی و تحلیل تبلیغات شهری از منظر سبک زندگی قرآنی". سازمان زیباسازی شهری تهران • همکار طرح پژوهشی" بررسی و تحلیل تبلیغات شهری از منظر سبک زندگی قرآنی " سازمان زیباسازی شهری. • همکار طرح پژوهشی "تعیین راهبردهای ارتقا بهره وری آموزش عمومی قرآن". وزارت علوم و تحقیقات
• کاظمی، نجمه، نقی زاده زهرا(1397)، تبیین شاخصه‌های شایستگی دانش آموختگان از منظر قرآن و اسناد بین‌المللی، فصلنامه علمی و پژوهشی قرآن و طب • کاظمی، نجمه، رفیع خواه محسن، طاووسی، محمود،(1399) مروری بر پژوهش های قرآن و سلامت، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در دین و سلامت • عترت دوست، محمد: کاظمی، نجمه « تحلیل شاخص های حاکم بر روابط فردی و اجتماعی از منظر گفتمان فرهنگ قرآنی» فصلنامه علمی و پژوهشی قرآن و طب.
• امامی، سیدمجید، کاظمی، نجمه(1400)الگوی مفهومی مؤلفه‌های تغيير فرهنگ و امنیت فرهنگی در سوره مبارکه مؤمنون (مبنتنی بر رویکرد استنطاقی) فصلنامه دین وارتباطات دانشگاه امام صادق(ع). • امامی سید مجید، کاظمی، نجمه(1400) تلازم ظاهر وباطن در نظریه قرآنی مناسک، انجمن مطالعات قرآن و حدیث، دانشگاه تهران. • باعزم، محمد، مصلایی پور، عباس. کاظمی، نجمه(1397) واکاوی آراء فرد دانر پیرامون جمع قرآن، فصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم دانشگاه یزد. • عترت دوست، محمد: کاظمی ، نجمه «ترسیم وجوه اعجاز قرآن کریم در روابط فردی و اجتماعی» ،سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم دانشگاه شهید بهشتی.
• رفیع خواه، محسن؛ نقی زاده، زهرا؛ اسمعیلی صدرآبادی، مهدی؛ کاظمی، نجمه (1396). شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت. پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم، 8 (1)، 49-66.
• اسمعیلی صدرآبادی، مهدی؛ کاظمی، نجمه (1396).«شایستگی های روشی در حوزه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم»، پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم
• کاظمی، نجمه(1395) نقد و بررسی آرائ فرد دانر پیرامون جمع قرآن کریم،همایش ملی مطالعات اسلامی دانشگاه امام صادق. • کاظمی، نجمه. «بررسی آراء فرد دانر پیرامون جمع قرآن کریم»، همایش ملی مطالعات اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)=
• کاظمی، نجمه، اشرفی، عباس(1397) تحلیل مضمونی گفتمان فیلمنامه مریم مقدس ره ، رسانه دینی، درحال داوری.. • کاظمی، نجمه، علایی، فاطمه(1400) تحلیل گفتمان سوره احزاب در دو بعد بنیادی و کاربردی، انجمن مطالعات قرآن و حدیث، دانشگاه تهران.(درحال داوری) • بصیری، حمید: کاظمی، نجمه. «جامعیت قرآن کریم با تاکید بر آیه« تبیانا لکل شیء» »همایش ملی علوم انسانی قرآن بنیان.
• اسمعیلی صدرآبادی، مهدی؛ کاظمی، نجمه «اخلاق حرفه ای در حوزه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم»، کنفرانس بین المللی قرآن و علوم انسانی.
• عضو کمیته کارشناسان همایش مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت (95). داوری مقالات همایش مطالعات میان رشته ای قرآن کریم دستیار آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی در دروس بررسی قرآن و عهدین و مطالعه تطبیقی ادیان1/7/95تا 31/3/96
دستیار آموزشی در دانشگاه الزهرا در دروس ترم جاری داوری مقالات همایش بانوی کرامت (دانشگاه الزهرا).
عضو کمیته علمی همایش علوم انسانی قرآن بنیان دانشگاه علامه طباطبایی.
نفر برتر المپیاد کشوری در رشته علوم قرآن و حدیث(94)
عضو رسمی بنیاد ملی نخبگان ایران در سال 1396-1400
دانشجو استعداد درخشان دانشگاه اصفهان و امکان ورود به ارشد بدون کنکور در سال94
•رتبه ممتاز(تک رقمی) کنکور ارشد 1394
پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1395
دانشجوی نمونه دانشگاه علامه طباطبایی در دو سال متوالی 96 و 97
کارگاه روش تحقیق کمی، سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور.
کارگاه روش تحقیق کیفی، سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور.
کارگاه کاربست الگوهای فرهنگ شناختی در فهم نصوص دینی دکتر احمد پاکتچی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران.
کارگاه تحلیل مضمونی قصص قرآنی دکتر عباس اشرفی. دانشگاه علامه طباطبایی.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف