طرح بررسی باورهای مذهبی، سبک زندگی اسلامی و کیفیت زندگی در بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن؛ ترسیم یک مدل ارتباطی

این پژوهش با دو هدف عمده انجام شد. در وهله اول بررسی شاخصه‌های باور مذهبی، کیفیت زندگی و سبک زندگی بازدیدکنندگان به نمایشگاه قرآن و در ادامه ارتباط هریک از این متغیرها با یکدیگر و ارائه یک مدل ارتباطی مدنظر بود.  در این پژوهش 103 نفر از بازدیدکنندگان بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های باورهای مذهبی جورج، سبک زندگی اسلامی کاویانی و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل کردند. از نرم افزار SPSS و Amos نسخه 22 جهت تحلیل نتایج استفاده شد. بررسی ویژگیهای مذکور نشان داد که در اکثر خرده مقیاس‌ها گروه مورد مطالعه نمرات بالاتری به نسبت میانگین جامعه اخذ کردند. همچنین بررسی دیگر فرضیه‌های این پژوهش حاکی از آن بود که از بین متغیرهای پژوهش، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات بر کیفیت زندگی گروهها موثر هستند. به این ترتیب که افراد متاهل و افرادی که در مقطع کارشناسی ارشد قرار داشتند از بیشترین رضایت برخوردار بودند. علاوه بر این بررسی مدل ارتباطی بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی رابطه مستقیم وجود دارد. افزون بر این متغیر سبک زندگی اسلامی می‌تواند نقش میانجی‌گر در رابطه بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی داشته باشد. یافته‌های این پژوهش به خوبی اهمیت نقش سبک زندگی اسلامی و لزوم توجه به این مولفه را در برنامه‌‌ریزی‌های آتی نشان می‌دهد.

تاریخ :‌ 30 بهمن 1397, 10:17 بازدید : 1 227
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف