انتشار مقاله علمی با محوریت مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه بین‌المللی قرآن توسط مرکز مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم

بررسی و پژوهش در زمینه موضوعات بدیع و کاربردی همواره یکی از  دغدغه‌های پژوهشگران مرکز مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم  بوده است. در همین راستا نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم موقعیت مناسبی را برای پژوهشگران این مرکز فراهم کرد تا متغیرهای روانشناختی مدنظر را در این فضا مورد بررسی قرار دهند. بر این اساس رفیع‌خواه و همکاران پژوهشی با عنوان "نقش میانجی سبک زندگی اسلامی در همبستگی بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی؛ مطالعه موردی مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه بین‌المللی قرآن"  انجام داده‌اند که در مجله علمی پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت (دوره ۳، شماره ۱) به چاپ رسید ه است. چکیده مقاله و لینک انتشار در مجله در ادامه قابل مشاهده است.

چکیده

اهداف: کیفیت زندگی به‌عنوان یک سازه‌ پراهمیت، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی عوامل موثر بر این سازه همواره مورد علاقه پژوهشگران بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی همبستگی بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی و از سوی دیگر بررسی نقش میانجی‌گر سبک زندگی اسلامی در این همبستگی بود.
ابزار و روش‌ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی و کاربردی در سال ۱۳۹۷ در بین کلیه مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم (بیست‌وششمین نمایشگاه) انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۰۳ نفر از بازدیدکنندگان بود که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش‌نامه‌های باورهای مذهبی جورج، سبک زندگی اسلامی کاویانی و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزارهای SPSS ۲۲ و Amos ۲۲ و با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، T مستقل و روش تحلیل مسیر صورت گرفت.
یافته‌ها: هر سه متغیر اصلی پژوهش از همبستگی مثبت و معنی‌داری با یکدیگر برخوردار بودند (۰/۰۱>p). همچنین متغیرهای باور مذهبی و کیفیت زندگی اسلامی، توانایی پیش‌بینی متغیر کیفیت زندگی را داشتند و توانستند به ترتیب ۲۸% و ۳۳% واریانس متغیر کیفیت زندگی را تبیین ‌کنند (۰۰۱/۰=p). ارتباط مستقیم دو متغیر باورهای مذهبی و کیفیت زندگی معنی‌دار بود. همچنین مسیرهای میانجی نیز همچون مسیر اصلی معنی‌دار بودند. بنابراین می‌توان گفت سبک زندگی اسلامی در رابطه بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی، نقش میانجی را ایفا می‌کند (۰۰۱/۰=p).
نتیجه‌گیری: سبک زندگی اسلامی عامل میانجی مهمی در رابطه بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی است.لینک انتشار: http://islamiclifej.com/article-1-231-fa.html
تاریخ :‌ 28 اردیبهشت 1398, 12:51 بازدید : 40
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف