طبقه بندی مشاغل و فعالیتهای تبلغی و ترویجی قرآنی

مدیریتمنابع انسانی، به‌عنوان قلمروی حرفه‌ای و تخصصی از پدیده‌های قرن بیستم است که هم‌زمانبا افزایش تعداد کارکنان در مراکز متفاوت فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و تولیدی وافزایش امور مربوط به این نیروهای بالفعل، به‌طور مشخص از اوایل 1925 خود نماییکرد. جنبه ای از مدیریت منابع انسانی، طبقه بندی مشاغل است تا بر اساس آن، خدمات وشرح وظایف ارائه شده به درستی مشخص شود. با این که این دانش از قرن بیستم در مشاغلو منابع انسانی متفاوت مورد استفاده قرار گرفته، لیکن مشاغل قرآنی و به ویژه مشاغلفعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم بهره ای از آن نبرده است.  طرح حاضر با هدف طبقه بندی مشاغل موجود وشناسایی مشاغل مورد نیاز این حوزه و رفع خلا موجود در آن انجام شد. این طرح با روششناسی کیفی و با انواعی از روش های مطالعه اسنادی، دلفی، جلسات فوکوس گروپ انجامشد. جامعه آماری مورد بررسی اسناد بالادستی در حوزه چشم اندازها و راهبردهای موردتوجه در حوزه تبلیغ و ترویج، چارت های سازمان ها و مراکز قرآنی کشور، کارشناسان وفعالان حوزه قرآنی بوده است. در شناسایی وضعیت موجود نزدیک به 132 شغل شناسایی شدکه در طبقات خدمات رسانه ای، خدمات فرهنگی، خدمات هنری، رویدادهای رسانه ای،رویدادهای فرهنگی، رویدادهای هنری، محصولات فرهنگی، محصولات هنری و محصولات رسانهای قرار گرفته اند. در برخی موارد این مشاغل با یکدیگر تداخلاتی داشته اند، ازسویی شرح وظایف این مشاغل مورد بررسی و نقایصی نظیر ناهماهنگی این شرح وظایف ها باعنوان شغلی، تداخل شرح وظایف ها و مبهم بودن آنها استخراج شد. در ادامه و با بررسیاسناد بالادستی و بررسی نظر کارشناسان، 18 شغل جدید و مورد نیاز برای فعالیت هایتبلیغی و ترویجی قرآن کریم پیشنهاد گردید
تاریخ :‌ 9 شهریور 1400, 14:38 بازدید : 371
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف