نیازسنجی نیازهای آموزشی فرهنگی دانشجویان

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در راستای انجام ماموریت خود در برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی و بیش از
یک دهه تجربه در انجام فعالیت های فرهنگی درحوزه قرآن، طبق نظر معاونت محترم فرهنگی در سال 93 به
عنوان حامی و ناظر طرح های قرآنی در سطح واحدهای جهاد دانشگاهی انتخاب گردید و طرح های قرآنی را به
منظور اجرا در سطح واحدها پیشنهاد می داد، در طول 5 سال پس از اجرای طرح های پیشنهادی توسط واحدهای
جهاد دانشگاهی، نقاط ضعف و قوت طرح ها استخراج شد تا اینکه در سال 9۸ مرکز فعالیتهای قرآنی دانشجویان
تصمیم گرفت جهت انجام طرح های هماهنگ، ابتدا بر اساس یک برنامه مطالعاتی و انجام کار پژوهشی، نیازهای
آموزشی مورد نیاز در زمینه آموزش و فرهنگ قرآنی را شناسایی کند و سپس بر اساس اهمیت هر دوره، اقدام به
اجرای آنها نماید.
از لحاظ روش شناختی از میان روش ها، روش های کیفی و از میان انواع این روش، مصاحبه، مصاحبه کانونی و
دلفی انتخاب شده اند. جامعه آماری مورد بررسی در تکنیک مصاحبه و مصاحبه گروهی و همچنین دلفی،
متخصصان و برای دارا بودن اطلاعات جامع تر، دانشجویان نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت( فرهنگی و آموزشی
در حیطه فعالیت های قرآنی بوده که به شیوه هدفمند نمونه گیری شده است. ابزار مورد استفاده در تکنیک
مصاحبه و مصاحبه گروهی، استفاده از سوالات نیمه ساختمند بوده که این سوالات در قسمت پیوست گذاشته
شده است، که در روش دلفی نیز از چک لیست تهیه شده از موارد استخراجی در اختیار کارشناسان قرار گرفته
است.در راستای این مهم هریک از مصاحبه شوندگان به ارائه یک نظر پرداخته اند.
تاریخ :‌ 9 شهریور 1400, 15:10 بازدید : 41
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف