طراحی الگوی مطلوب مدیریت هیئت‌های مذهبی

هیئت‌های مذهبی و جایگاه مردمی آن بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید بزرگ‌ترین پایگاه دینی ـ ملی در جامعه اسلامی ما هیئت‌ها و محافل مذهبی باشد لذا اداره صحیح این نهاد در بهره‌برداری هرچه بهتر از آن بسیار تاثیرگذار خواهد بود، از همین رو مدیریت این نهاد نیازمند توجه ویژه‌ای است، از این رو، پژوهش حاضر سعی نموده تا با مطالعه فرایندها، ساختار هیئت و تدوین شرح وظایف هریک از ارکان الگویی مطلوب جهت مدیریت هیئت‌های مذهبی ترسیم نماید. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به شش سوال بوده است. 1. فرایندهای کاری هیئت­های مذهبی کدامند؟2. چگونگی انجام فرایندهای کاری هیئت­های مذهبی کدامند؟ 3. ساختار بهینه مدیریت هیئت­های مذهبی دارای چه طرحی است؟ 4. شرح وظایف هر کدام از سطوح ساختار بهینه مدیریت هیئت­های مذهبی کدامند؟ 5. شایستگی­های مورد نیاز مدیران هیئت­های مذهبی کدامند؟ 6. شایستگی­های مورد نیاز مدیران هیئت­های مذهبی دارای چه مدلی است؟ پژوهش حاضر در برای پاسخ دادن به این سوال ها از روش های مختلفی استفاده نموده، از جمله مصاحبه با متخصصان و افراد باتجربه، مشاهدات میدانی و جلسه هم اندیشی(مدیریت تعاملی) و نیز نرم افزار مدلسازی ISM می باشد. روش نمونه‌گیری در قسمت مصاحبه به صورت هدفمند و غيراحتمالي بوده و فرایند نمونه گیری در این مرحله تا آنجایی ادامه پیدا کرده که اشباع نظری حاصل شود. د

ر ادامه مممحقق داده های بدست آمده از روش های مختلف را تحلیل و با استفاده از روش کدگذاری دسته بندی و مقوله های را استخراج نموده و در نهایت نتایج پژوهش نشان می دهد که جهت مدیریت یک هیئت مطلوب، 3 عامل نقش اساسی دارد که به ترتیب نقش و اهمیت عبارتند از: "مدیر"،" فرایندهای کاری" و "ساختار" "مدیر"، جهت ایفای نقش مؤثر و مطلوب خود در اداره مطلوب هیئت، می بایست شایستگیهایی را داشته باشد که این شایستگی ها به ترتیب اولویت و اهمیت شامل این موارد است: "داشتن هنرمدیریت"، "اخلاق مداری"، "شناخت مسائل روزجامعه"، "شناخت مسائل دینی"، " داشتن سواد رسانه ای"، "آشنایی با ارکان مختلف هیئت"، "جاذبه قوی و دافعه مطلوب در روابط عمومی"،" شناخت مخاطب" دومین عامل مهم و مؤثردر اداره مطلوب هیئت در این پژوهش، فعالیت ها و "فرآیندهای کاری" می باشد. اساسی و مؤثرترین این فرآیندها به ترتیب اولویت و اهمیت عبارتند از:" برپایی مجالس مذهبی"، " انجام امورفرهنگی و اجتماعی"، " کادرسازی"، " تعامل با سایرتشکلات مذهبی و اجتماعی" سومین عامل مهم برای مدیریت مطلوب یک هیئت،"ساختار" آن است که درواقع نحوه چینش ارکان و زیرمجموعه ها، تقسیم وظایف و سپردن مسئولیت ها به نیروهای شایسته وکارآمد برای وظیفه محوله می باشد. این ترتیب و اولویت شناخته شده میان عوامل مؤثر براداره مطلوب هیئت، با توجه به جایگاه و نقش هر یک از آنها در مدیریت نیز مورد تأیید است که این عوامل همراه با زیرمجموعه های مربوطه به ترتیب اهمیت ذکرشده در قالب مدلی شماتیک در پاسخ به سوال اصلی پژوهش ترسیم شده است.
تاریخ :‌ 9 شهریور 1400, 15:29 بازدید : 640
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف