لیلا خسروی مراد

سمت: پژوهشگر گروه قرآن و علوم تربیتی مرکز مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم
ایمیل:Khosrave2010@yahoo.com

کارشناس ارشد علوم تربیتی (مدیریت آموزشی).
عنوان رساله: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی از دیدگاه کارشناسان آن سازمان.
کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی).
عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر رشته ریاضی مقطع متوسطه در مدارس چرخشی استان همدان.
1. همکار طرح پژوهشی" آسیب شناسی برون داد آموزش قرآن" وزارت علوم و تحقیقات.
2. همکاراصلی طرح پژوهشی" تعیین راهبردهای ارتقا بهره وری آموزش عمومی قرآن " وزارت علوم و تحقیقات.
3. همکار اصلی طرح پژوهشی" طراحی الگوی مطلوب مدیریت هیئت‌های مذهبی" پژوهشكده باقرالعلوم(ع)سازمان تبلیغات.
4. همکار اصلی طرح پژوهشی" ارزیابی اثربخشی دوره¬های آموزشی قرآنی سازمان زندان ها " سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور.
5. همکار طرح پژوهشی" شناسایی و معرفی کارکردهای فرهنگ ایثار و مقاومت به منظور ارتقا آگاهی و انتقال حس حضور " باغ موزه دفاع مقدس.
6. همکار طرح پژوهشی" بررسی و تحلیل تبلیغات شهری از منظر سبک زندگی قرآنی " سازمان زیباسازی شهری.
7. همکار طرح پژوهشی" آسیب شناسی برون داد آموزش قرآن" وزارت علوم و تحقیقات.
1. خسروی مراد، لیلا، عسکریان، مصطفی، افتخارزاده، سید فرهاد (1392). بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در صندوق تأمین اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی رودهن، سال هشتم، شماره چهارم، پاییز .
2. یونسی، حمیدرضا، خسروی مراد، لیلا، نقی زاده، زهرا (1396). شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌‌های پژوهش در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم و علوم تربیتی، دو فصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم شماره 17 دوره اول، پاییز و زمستان .
3. خسروی مراد، لیلا، (1392). بررسی عوامل فردی کارکنان با استقرار سیستم مدیریت دانش در صندوق تأمین اجتماعی، سومین کنگره بین المللی علوم رفتاری، کیش .
4. کریم زاده اردبیل، سوسن، خسروی مراد، لیلا (1393). بررسی رابطه ویژگی های فردی معلمان با میزان رضایتمندی آنان از رهبری مدیران مدارس دوره ابتدائی شهر تهران، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت .
5. کیپادخو، لیلا، خسروی مراد، لیلا (1392). نگاهی اجمالی به فرهنگ سازمانی، سومین کنگره بین المللی علوم رفتاری، کیش .
6. خسروی مراد، لیلا، (1392). مدیریت دانش در یک نگاه، سومین کنگره بین المللی علوم رفتاری، کیش .
7. باقری، فهیمه، رحمانی، سبا، خسروی مراد، لیلا (1393). بررسی تأثیر عوامل فردی کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر امکان توانمندسازي روانشناختي آنان، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری، تهران، آبان .
8. سالاری، حامد، باغشاهی، فاطمه، خسروی مراد، لیلا، (1395). بررسی ‌نقش واسطه ای هوش معنوی بر هویت ورزشی و اضطراب ورزشی، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی، شیراز، خرداد .
9. ‌ باغشاهی، فاطمه، سالاری، حامد، خسروی مراد، لیلا (1395). بررسی ارتباط بین ابعاد سبک رهبری با اضطراب ورزشی و هویت ورزشی، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی، اوکراین 2016.
10. خسروی مراد، لیلا، کیپادخو، لیلا، پربرتاوشی، محبوبه (1395). سلامت روانی جامعه و سبک زندگی اسلامی، کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم، تهران.
11. فرهادیان فرد، مریم، شریعتمداری، مهدی، خسروی مراد، لیلا (1392). بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند با ارتقاء فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموزان، اولین همایش ره آوران آموزش، اردیبهشت: تهران.
12. خسروی مراد، لیلا، فرهادیان فرد، مریم (1392). فناوری اطلاعات (مدارس هوشمند) و ارتقاء فرایند یاددهی و یادگیری، اولین همایش ره آوران آموزش، اردیبهشت: تهران .
13. خسروی مراد، لیلا، خسروی مراد، لیلا، ناظمی، ملیحه (1394). اظطراب ورزشی(رقابتی) در ورزشکاران، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه، آموزشکده فنی و حرفه ای سماء ورامین.
14. Keypadkloo, Leila; Mirzajani, Rizwan; khosravi morad,Leila (2014). The examination of relationship between school’s open atmosphere and female student’s creativity at secondary school in Tehran, International Journal of Management and Humanity Sciences (IJMHS), Special Issue, in June, 2014.
15. Mirzajani, Rezvan; Khosravi Morad, Leila (2015). Examine the relationship between organizational health in schools and academic achievement of students. Journal of Educational and Management Studies.(JEMS) and will be published in 5(3): 150-158; Sep 30 .
16. Bagheri Hosnaverdi, Fahimeh; Khosravi Morad, Leyla; Rahmani,Saba(2015). Assessment of employees’ psychological empowerment of School of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences based on the Vaten and Cameron’s core five dimensions model, Academic Journal of Research in Economics and Management, Vol.3, No. 1, February, 2015. .
17. Mohammadian, Hajar; Mirzajani, Seyed Mahmoud; Zafari Avghan, Sahar; khosravi morad, Leila (2015). An Investigation of the Relationship between Work Ethics and Job Satisfaction in Tehran Municipality Managers, accepted for the publication based on the reports of two referees and will be published in 'JAEBS', Special Issue, 2015. Journal of Applied Environmental And Biological Sciences..
18. Maknooni Nejad, Soheila; Keypadkhoo, Leila; par bar Tavoshi, Mahboubeh; khosravi morad, Leila (2015). investigating of managers’ performance in the academic departments of Islamic Azad University, Valiasr University Complex, Journal of Applied Environmental And Biological Sciences, accepted for the publication based on the reports of two referees and will be published in 'JAEBS', Special Issue..
1. برنامه ریزی آموزشی(رشته برنامه ریزی امور فرهنگی).
2. اقدام پژوهی(رشته برنامه ریزی امور فرهنگی).
3. سنجش و ارزشیابی در آموزش و یادگیری(رشته تکنولوژی آموزشی).
4. آشنایی با مراکز یادگیری و فراگیری(رشته تکنولوژی آموزشی).
5. انواع یادگیری(رشته روان شناسی ورزشی).
6. رفتار سازمانی(رشته روان شناسی ورزشی) 7. مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری(رشته روان شناسی ورزشی).
8. جمع آوری و پردازش اطلاعات(رشته روابط عمومی).
9. کارگروهی(رشته روان شناسی ورزشی).
10. مهارت های ارتباطی(رشته روان شناسی ورزشی).
11. مهارتهای توجه و تمرکز(رشته روان شناسی ورزشی).
12. مهارت های هدف گزینی(رشته روان شناسی ورزشی).
13. اصول و فنون تبلیغات(رشته روابط عمومی).
14. مستند سازی و گزارش نویسی تکمیلی(رشته مددکاری اجتماعی).
15. نحوه برخورد و حل بحران های روانی در ورزش(رشته روان شناسی ورزشی).
16. اردو و مسابقات ورزشی (رشته تربیت بدنی).
17. اصول و مبانی تربیت بدنی(رشته تربیت بدنی).
1. مدرس دانشگاه علمی کاربردی از سال 92 به کد مدرسی 9210000118716.
2. مدرس دانشگاه آزاد دارای شناسه تدریس .
3. مشاور تحصیلی سال چهارم متوسطه(پیش).
4. دواری مقالات دومین جشنواره ملی بانوی کرامت - دانشگاه الزهرا، تهران، شهریور 1396.
5. پژوهشگر برتر شهرستان قرچک، 1394، از سوی فرمانداری شهرستان قرچک.
6. پژوهشگر برتر شهرستان قرچک، 1396، از سوی فرمانداری شهرستان قرچک.
7. پژوهشگر برتر مرکز علمی کاربردی اریکه برسپولیس 1394.
1. گواهینامه دوره EFQM تعالی سازمانی.
2. گواهینامه دوره FS شایستگی(آراستگی) در نظام کار.
3. گواهینامه دوره نحوه تولید و چاپ مقالات علمی ISI.
4. گواهینامه دوره مربیگری پداگوژی از سازمان فنی و حرفه ای و کارت مربیگری.
5. گواهینامه دوره مدیریت آموزشگاه از سازمان فنی و حرفه ای و کارت مربیگری.
6. کارت مربیگری پژوهشگر عمومی از سازمان فنی و حرفه ای.
7. کارت مربیگری مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده از سازمان فنی و حرفه ای.
8. گواهینامه مهارت قالی بافی درجه 2 از سازمان فنی و حرفه ای.
9. گواهینامه دوره آموزشی کوتاه مدت "شبکه معنایی حیات مطلوب اخلاقی در قرآن" پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات اجتماعی.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف